STATUTEN EN REGLEMENTEN

De statuten van de Vereeniging van Oud-Kweekelingen zijn in 2010 met een besluit van de Algemene Ledenvergadering geactualiseerd; de herziene versie is vastgesteld bij notariële akte van 25 maart 2011. Op 14 december 2019 ging de Algemene Ledenvergadering akkoord met een voorstel tot specificering van de zittingstermijn van de voorzitter; dit besluit werd in de statuten verankerd bij notariële akte van 3 maart 2020.

Het huishoudelijk reglement werkt de statuten op een aantal onderdelen nader uit. De meest recente wijzigingen van het huishoudelijk reglement werden op 12 december 2015 door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.

Ter uitwerking van artikel 16, tweede lid, van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur op 29 februari 2016 een ‘regeling vergoedingen bestuur en redactiecommissie’ vastgesteld.

Klik hieronder om de verenigingsstatuten en onderliggende documenten te downloaden.

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELING BESTUURSKOSTEN