GESCHIEDENIS EN ARCHIEF

Korte geschiedenis van de VOK
Hoewel al in eerdere jaren initiatieven werden genomen tot oprichting van een vereniging van oud-kwekelingen was 5 juli 1917 een bepalende datum in de geschiedenis van de VOK. Die dag komen in gebouw ‘Neptunus’ aan de Nieuwezijds Voorburgwal 130 45 oud-kwekelingen bijeen, op uitnodiging
van de in 1914 ingestelde Reüniecommissie. Een voorstel tot oprichting van de vereniging wordt door de aanwezigen bij acclamatie aangenomen. Ook worden voorstellen voor verenigingsstatuten aangenomen, wordt de contributie bepaald op 2,50 gulden per jaar, en wordt een eerste bestuur benoemd. Enkele weken later, op 1 augustus 1917, worden de verenigingsstatuten door een notaris gepasseerd en vervolgens op 10 december van dat jaar Koninklijk goedgekeurd. De oprichting van de VOK is hiermee formeel een feit.

De verenigingsgeschiedenis laat zich sindsdien als volgt in jaartallen samenvatten.

1918 – in het eerste verenigingsjaar kunnen al 155 leden worden ingeschreven
1920 – het eerste VOK-Jaarboekje verschijnt; oprichting van een VOK-vertegenwoordiging in Nederlands-Indië
1922 – viering van het eerste verenigingslustrum
1927 – viering van het 10-jarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst en een diner in hotel Krasnapolsky; aanbieding van de Kweekschoolvlag
1932 – viering van het 15-jarig bestaan met een diner in restaurant Boschlust te Den Haag
1935 – viering van het 150-jarig bestaan van Kweekschool voor de Zeevaart
1944 – tijdens de oorlogsjaren ligt het verenigingsleven nagenoeg stil; pas in 1944 vindt – ondanks de ook dan nog steeds bestaande transportproblemen en voedselschaarste – in restaurant Die Port van Cleve te Amsterdam weer een reünie plaats.
1947 – viering van het 30-jarig bestaan in de Kweekschool voor de Zeevaart
1949 – onthulling van het monument ter herdenking van tijdens de Tweede Wereldoorlog gevallen oud-kwekelingen
1951 – oprichting van een VOK-vertegenwoordiging te Curaçao
1957 – opheffing van de VOK-vertegenwoordiging in Indonesië; viering van het 40-jarig bestaan in restaurant Fleiszig te Amsterdam
1976 – viering van het 50-jarig bestaan in hotel Krasnapolsky
1981 – de VOK verwelkomt de eerste vrouwelijke leden
1990 – het lidmaatschap van de VOK wordt ook opengesteld voor degenen die tijdens enigerlei studie voor de duur van ten minste één jaar waren gehuisvest in de Kweekschool voor de Zeevaart; de VOK-Roeiploeg doet zijn intrede.
1992 – tewaterlating van de sloep Kaatje; viering van het 75-jarig bestaan aan boord van het ms Koningin Beatrix van de Stena Line
1996 – de VOK bereikt een maximum ledenaantal van 1400 leden; de eerste VOK-nieuwsbrief verschijnt, in 1999 krijgt deze de naam VOKabulaire
1997 – viering van het 80-jarig bestaan aan boord van de Jules Verne
1999 – laatste reünie in de Kweekschool voor de Zeevaart; lancering van de VOK-website
2000 – sluiting van de Kweekschool voor de Zeevaart
2001 – VOK-gala in het Scheepvaartmuseum
2002 – eerste VOK-motortoertocht
2003 – eerste VOK-golfdag
2007 – onderbrenging van het VOK-archief bij het Stadsarchief Amsterdam; presentatie van het VOK-beleidsplan 2007-2017
2009 – eerste VOK-oldtimertoertocht
2011 – actualisering van verenigingsstatuten en huishoudelijk reglement; grootschalige ledenwerfactie
2012 – viering van het 95-jarig bestaan in het Marine Etablissement Amsterdam
2017 – viering van het 100-jarig bestaan aan boord van het ss Rotterdam (V); de VOK ontvangt de jubileumpenning van de gemeente Amsterdam

ARCHIEF

Het archief van de vereniging is sinds 2007 onder archiefnummer 30194 ondergebracht bij het Stadsarchief Amsterdam. Het is door het Stadsarchief geïnventariseerd en inmiddels voor een flink deel gedigitaliseerd. Gedigitaliseerde documenten zijn via deze link opvraagbaar en desgewenst te downloaden. Voor niet-gedigitaliseerde documenten kan via dezelfde link digitalisering worden aangevraagd.

Hetzelfde geldt voor het archief van het Vaderlandsch Fonds, dat onder archiefnummer 949 is ondergebracht bij het Stadsarchief Amsterdam. Dit archief kan worden ingezien via deze link.

Onderdeel van het archief van het Vaderlandsch Fonds vormen de zgn. Comportementboeken. Daarin werden sinds 1785 kwekelingen ingeschreven en werden onder meer hun schoolresultaten bijgehouden. Zij kunnen worden ingezien via deze link.
Op deze Comportementboeken is overigens een openbaarheidsbeperking van kracht, als volgt:
• gegevens van personen die meer dan 100 jaar geleden zijn geboren zijn vrij toegankelijk;
• als kan worden aangetoond dat een ingeschrevene is overleden dan wordt de openbaarheidsbeperking opgeheven;
• gegevens van personen waarvan niet is vastgesteld dat ze zijn overleden kunnen alleen worden ingezien op vertoon van schriftelijke toestemming en (een kopie van) legitimatie van de betrokkene.