ACTIVITEITEN

Inleiding

De eerste verenigingsstatuten uit 1917 waren er al duidelijk over: de Vereeniging van Oud-Kweekelingen zou zich vooral richten op het houden van bijeenkomsten van de leden, ter bespreking van hare belangen en tot instandhouding van den onderlinge band. Daarin is sindsdien nauwelijks verandering gekomen, zij het dat de huidige statuten iets specifieker zijn over de verenigingsactiviteiten: het houden van jaarlijkse reünies; het houden van vergaderingen; het (doen) organiseren van bijzondere evenementen; het voorzien in informatieve publicaties en berichtgeving; het bevorderen van de continuïteit van de vereniging door het actief werven van nieuwe leden; alle verdere daarvoor in aanmerking komende wettige middelen. Dit alles nog steeds met als doel om de band, die gedurende de opleiding aan, dan wel het verblijf in, de Kweekschool tussen de kwekelingen is ontstaan, te versterken en zo mogelijk tot alle oud-kwekelingen uit te strekken.

Het jaarlijkse hoogtepunt: de reünie

Van oudsher vormen de jaarlijkse reünies het hoogtepunt van het verenigingsleven. Tot 1932 werden deze reünies – veelal ‘met dames’ – in een Amsterdams hotel georganiseerd. Algemene Ledenvergaderingen werden in die jaren meestal los van de reünie georganiseerd. Vanaf 1932 werd de Kweekschool voor de Zeevaart vaste reünielocatie, en werd ook de traditionele ‘bramstaglopersmaaltijd’, gevolgd door ‘zakkoek met slabbes’, de vaste afsluiting van de reünie. Vanaf de onthulling van het monument ter nagedachtenis aan de tijdens WO II gevallen oud-kwekelingen in 1949 werd de herdenkingsplechtigheid een vast onderdeel van het reünieprogramma. Na de sluiting van de Kweekschool in 2000 vonden we voor de reünie gastvrijheid in het Marine Etablissement Amsterdam (MEA), zij het dat we wegens verbouwing van het MEA in 2002 en 2003 moesten uitwijken naar enige binnenvaartcruiseschepen. In 2015 was het MEA vanwege het Nederlandse EU-voorzitterschap niet beschikbaar en vonden we een alternatief in de vorm van de Passenger Terminal Amsterdam en het naastgelegen hotel Mövenpick. Mede in verband met de ontwikkeling van het Marineterrein Amsterdam vormt laatstgenoemde locatie sindsdien het decor voor de jaarlijkse reünie.

Jubilea

Naast de jaarlijkse reünies worden ook de jubilea van de vereniging vaak uitbundig gevierd. Zo werd het 10-jarig bestaan op 24 september 1927 gevierd met een feestelijke bijeenkomst en een diner in hotel Krasnapolsky, het 40-jarig bestaan op 6 april 1957 met een diner met dames in restaurant Fleissig te Amsterdam. Het 75- en 80-jarig bestaan van de vereniging werd varend herdacht, respectievelijk op 7 februari 1992 aan boord van het ms Koningin Beatrix van de Stena Line voor een oversteek over de Noordzee, en op 6 september 1997 aan boord van de Jules Verne voor een vaartocht door de Rotterdamse haven. Op 5 augustus 2017 werd het 100-jarig bestaan van de VOK uitbundig gevierd aan boord van het ss Rotterdam (V).

Overige VOK-evenementen

In het verleden werden op onregelmatige basis evenementen als excursies in verenigingsverband georganiseerd. Om hier een nieuwe impuls aan te geven werd in 1998 een Evenementencommissie geïnstalleerd. Sindsdien is er in de meeste jaren ten minste een ‘Voorjaarsevenement’ georganiseerd, bestaande uit een excursie met gezamenlijke borrel en lunch en/of diner.
In het begin van het nieuwe millennium komen daar drie jaarlijks terugkerende evenementen bij. In 2002 wordt voor de eerste keer een VOK-Motortoertocht georganiseerd, in 2003 een eerste VOK-Golfdag. Vanaf 2009 is de VOK-Autotoertocht, Classics on Wheels,  eveneens een jaarlijkse gebeurtenis.
Naast deze algemeen toegankelijke evenementen worden in verenigingsverband ook nog ‘doelgroepevenementen’ georganiseerd. Zo worden regelmatig reünies voor een ‘jaar van intrede’ of per klas georganiseerd, veelal bestaande uit een ‘uitstapje’ met aansluitend een gezamenlijke borrel en maaltijd.
Ook in regionaal verband wordt bij elkaar gekomen. In het grijze verleden waren er diverse ‘plaatselijke clubs’ van oud-kwekelingen – zoals in Amsterdam, Rotterdam, Bussum, Haarlem en Den Haag – die maandelijkse, soms zelfs wekelijkse samenkomsten organiseerden. In de afgelopen jaren vonden dergelijke regiobijeenkomsten met name nog in Zeeland en zelfs in Australië plaats.

Evenementencommissie

De evenementencommissie bestaat sinds 16 december 2023 uit de volgende oud-kwekelingen:
J.H. van Kerkhof (jvi 1965) en H.A. Kamsteeg (jvi 1971).

Kranslegging ‘De Boeg’

In het kader van de verenigingsactiviteiten mag ten slotte de verenigingsbijdrage aan de jaarlijkse 4 meiherdenking bij het Nationaal Monument voor de Koopvaardij De Boeg in Rotterdam niet ongenoemd blijven. Sinds vele jaren wordt tijdens deze plechtigheid een krans namens onze vereniging gelegd.