REÜNIE 2020 – MEDEDELING BESTUUR

Helaas ziet het bestuur zich gedwongen vanwege het (nog) heersende coronavirus en de daarmee samenhangende beperkende maatregelen met betrekking tot samenkomsten en ‘de nieuwe 1,5 meter maatschappij/samenleving’, de reünie van 12 december aanstaande uit te stellen tot het voorjaar 2021. U zult het met ons eens zijn dat dit nu niet bepaald de omstandigheden zijn waaronder een gezellig samenzijn mogelijk is en onder het doen van sterke verhalen het glas te heffen met uw sobats. Daar komt nog bij dat het overgrote deel van de deelnemers tot de ‘risicogroep’ behoort.

Wat betekent dit uitstel voor de Algemene Ledenvergadering (ALV)?
Voor wat betreft de jaarvergadering die deel uitmaakt van onze reünie, en dat willen we voorlopig zo houden, het volgende: de wet bepaalt dat het bestuur van een vereniging binnen zes maanden na afloop van het boekjaar verantwoording moet afleggen op de algemene vergadering. Inmiddels is een spoedwet van kracht die het mogelijk maakt dat deze termijn met 4 maanden uitgesteld kan worden. In principe zouden we dus de ALV over het verenigingsjaar 2019-2020 kunnen houden tot en met mei 2021. Echter artikel 15 lid 2 van onze statuten bepaalt: ‘Een jaarlijkse algemene vergadering wordt tussen één (1) augustus en één en dertig (31) december gehouden.’ Dit komt er dus op neer dat we onze ALV voor eind april 2021 moeten houden. De spoedwet vervalt weliswaar op 1 september 2020, maar er is een mogelijkheid in opgenomen deze telkens met twee maanden te verlengen.

Wat zijn enkele van de praktische gevolgen van dit uitstel?
In augustus verschijnt de VOKabulaire als gebruikelijk; de VOKabulaire van oktober komt echter te vervallen. Het Jaarboekje 2019-2020 zal ditmaal met een speciale editie verschijnen op 1 december 2020 in plaats van in het voorjaar 2021. In maart 2021 verschijnt de VOKabulaire met stukken en bijzonderheden betreffende de jaarvergadering.
Degenen die tot en met december aanstaande hun jubileum vieren zullen in het najaar de oorkonde toegestuurd krijgen. Natuurlijk wordt deze in het voorjaar gevolgd door een uitnodiging om tijdens de jaarvergadering in het zonnetje te worden gezet en, niet te vergeten, de fles geestrijk vocht in ontvangst te nemen.

 

Reünie 2019

Op zaterdag 14 december 2019 werd de jaarlijkse reünie gehouden in het Amsterdamse hotel Mövenpick. Er waren ruim 220 deelnemers, de oudste van jvi 1948, de jongste van jvi 1993. Zie hier de bakslijst (aanmeldingen per 10 december).
Tijdens de herdenking werd een plaat onthuld met daarin gegraveerd de namen van gevallen oud-kwekelingen die de afgelopen jaren zijn achterhaald en die nog niet op het monument waren opgenomen.
De Algemene Ledenvergadering huldigde een aantal jubilarissen, nam kennis van de jaarverslagen van secretaris en penningmeester, ging akkoord met de financiële jaarstukken 2018-2019 en sprak instemming uit met de begroting voor het verenigingsjaar 2019-2020. Aftredend bestuurslid Hans de Ruiter (jvi 1966) werd opgevolgd door Steven Leffelaar (jvi 1980).
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering vindt u hier, sfeerbeelden van de reünie vindt u hier.