PRIVACYVERKLARING

De Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam (VOK) heeft als doel de band, die gedurende de opleiding aan, dan wel het verblijf in de Kweekschool tussen de kwekelingen is ontstaan, te versterken. Persoonsgegevens zijn voor het lidmaatschap noodzakelijk en om deel te kunnen nemen aan activiteiten. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. U kunt er dan ook op vertrouwen dat wij hiermee zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan en uw gegevens adequaat zijn beveiligd.
De regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd. In deze verklaring leest u hoe de VOK invulling geeft aan de eisen van de AVG.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon. Daarbij kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Wij registeren de volgende gegevens van (ex-)leden, voorstanders en donateurs:
• naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
• jaar van intrede
• aanvangsdatum en datum van beëindiging van het lidmaatschap
• reden van uitschrijving (overlijden, bedanken, royement). De gegevens m.b.t. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, jaar van intrede, aanvangsdatum lidmaatschap en eventueel datum van bedanken, krijgen wij van u.

Bijzondere persoonsgegevens
Wij registreren geen bijzondere persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van leden, voorstanders en donateurs.

Voor welk doel gebruiken wij persoonsgegevens?
Wij vinden dat gegevens van of over u uw eigendom zijn. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt. Hieronder beschrijven wij deze doelen:
• om u te informeren over de jaarlijkse reünies, andere bijeenkomsten en evenementen;
• om u te kunnen voorzien van informatieve publicaties en berichtgeving;
• om u in staat te stellen de onderlinge band te versterken, publiceren wij in het jaarboekje de naam, het adres en het jaar van intrede van alle leden;
• om de contributiebetalingen bij te houden.
Wij bewaren uw persoonsgegevens digitaal en schriftelijk niet langer dan noodzakelijk. Als de wet verplicht om gegevens te bewaren (bijvoorbeeld financiële gegevens), dan gebeurt dit.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en (bij eventuele onjuistheden) te laten corrigeren, te laten beperken of (definitief) te laten verwijderen. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden niet meer te gebruiken. Voor correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u een verzoek met uw reden richten aan de secretaris .
Wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien, worden die pas aan u verstrekt als wij voldoende zekerheid hebben over uw identiteit. Dit doen wij om uw privacy optimaal te beschermen.

Aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt?
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan, verplicht en/of noodzakelijk is. Ook dan worden uw gegevens alleen in overeenstemming met de AVG gebruikt.
Uw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor bestuursleden van de VOK voor zover dat voor hun functie noodzakelijk is. Wij zorgen ervoor dat derden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Gebruik van cookies op de website
De VOK maakt géén gebruik van cookies op haar website www.vok.nl.

Wijziging van de privacyverklaring
De VOK houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend passen wij zo nodig de privacyverklaring aan op basis van wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.