LIDMAATSCHAP

Inleiding

Tijdens de oprichtingsvergadering op 5 juli 1917 konden de eerste 32 leden van de VOK worden ingeschreven, waarna het ledenaantal al snel toenam van 185 in 1920 tot 750 in 1930. Na de Tweede Wereldoorlog groeide het ledenaantal gestaag door tot een maximum van ruim 1400 leden rond 1995.
Sindsdien is het ledenaantal geleidelijk afgenomen, mede omdat na de sluiting van de Kweekschool voor de Zeevaart in 2000 niet meer aan de lidmaatschapsvereisten kan worden voldaan. Meerdere ledenwerfacties onder oud-kwekelingen hebben hierin helaas geen verandering kunnen brengen.
Aan het eind van het verenigingsjaar 2022-2023 telde de vereniging 726 leden. Een soortgelijke oproep als ooit in 1937 werd gedaan, en herhaald werd in de negentiger jaren van vorige eeuw, is daarom ook nu nog van toepassing, vooral op de oud-kwekelingen van de jaren 1970 – 1999: word VOK-lid!

Lidmaatschapsvereisten

Volgens de verenigingsstatuten staat het lidmaatschap van de VOK open voor iedereen die een maritieme studie heeft gevolgd aan de Kweekschool voor de Zeevaart, dan wel voor iedereen die tijdens enigerlei studie voor de duur van tenminste één jaar was gehuisvest in het internaat van de Kweekschool voor de Zeevaart.

Aanmelding voor het lidmaatschap

Indien u voldoet aan de lidmaatschapsvereisten kunt u zich met het contactformulier aanmelden voor het lidmaatschap van de VOK. Geef daarbij aan in welke periode u heeft gestudeerd aan de Kweekschool voor de Zeevaart dan wel in welke periode u in het internaat gehuisvest bent geweest. Naar aanleiding van uw bericht zal met u contact worden opgenomen voor verdere gegevens.

Contributie

De minimum contributie is laatstelijk door de Algemene Ledenvergadering op 14 december 2014 vastgesteld op € 22 per jaar.
Aan het begin van een nieuw verenigingsjaar in augustus ontvangt u een factuur met het verzoek het verschuldigde bedrag binnen een termijn van twee maanden te voldoen. In de maand oktober volgt eventueel een herinnering, zo nodig gevolgd door een aanmaning in november. Indien per 1 februari van het verenigingsjaar de contributie nog niet is overgemaakt kan het bestuur besluiten tot royement.

Donateurs

Zij (personen of organisaties) die niet voldoen aan de lidmaatschapsvereisten maar de vereniging een warm hart toedragen kunnen toetreden als donateur van de vereniging. Donateurs hebben geen stemrecht maar zij ontvangen de verenigingspublicaties en kunnen deelnemen aan de verenigingsactiviteiten. Ook voor donateurs bedraagt de bijdrage minimaal € 22 per jaar.
Voor aanmelding als donateur kunt u gebruikmaken van het contactformulier.