NIEUWS

Algemene Ledenvergadering 2022
Tijdens de op 17 december te Amsterdam gehouden VOK-reünie werd als gebruikelijk ook een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De ALV stemde onder applaus in met het voorstel om Wil Koper (jvi 1959), gezien zijn grote verdiensten als secretaris (2007-2017) en voorzitter (2017-2020), tot erelid van de vereniging te benoemen. Ook stemde de ALV onder applaus in met de voordracht van Anneke Mäkel (jvi 1978) tot bestuurslid van de vereniging.
Verder herdacht de ALV de tijdens het verenigingsjaar 2021-2022 overledenen, en huldigde zij de oud-kwekelingen die gedurende het verenigingsjaar 50 dan wel 60 jaar lid van de vereniging waren. Ook ging de ALV akkoord met de jaarverslagen van secretaris en penningmeester en met de voorgestelde begroting voor het jaar 2022-2023.
Een uitgebreid verslag van de ALV zal worden opgenomen in het Jaarboekje 2021-2022.

Recent overleden VOK-leden
K.F. Menting (jvi 1964) op 23 januari
A. Westerneng (jvi 1965) op 5 januari
J.C. Böhre (jvi 1962) op 6 augustus (bericht ontvangen op 11 november)
W. Hoogendijk (jvi 1957) op 25 oktober
W. de Boer (jvi 1959) op 26 oktober

Oproep van de secretaris
Na iedere verzending van het Jaarboekje of van een VOKabulaire ontvangen de penningmeester en de secretaris berichten dat de geadresseerde overleden dan wel verhuisd is. Daarom graag een oproep aan eenieder om ervoor te zorgen dat nabestaanden er attent op zijn ook de VOK in te lichten en om zelf bij verhuizing dit direct door te geven aan de secretaris.
Daarnaast een verzoek aan leden die een overlijdensbericht krijgen van een VOK-lid: geef dit – wellicht ten overvloede – ook even aan de secretaris door.
27 augustus 2022: momenteel is de secretaris op zoek naar het adres van dhr. A.H. den Breems (jvi 1969), laatst bekend woonachtig Houtlaan 8-A te Wassenaar.

VOK-verenigingsdassen
Er is weer een nieuwe voorraad fraaie VOK-stropdassen. Deze zijn verkrijgbaar voor slechts € 10,00, exclusief verzendkosten. Voor bestellingen kunt u het contactformulier gebruiken.

 

Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog
In de loop van het afgelopen decennium is veel informatie over de Tweede Wereldoorlog ontsloten en online beschikbaar gekomen. Dat geldt ook voor informatie over de Nederlandse koopvaardij in de oorlogsjaren 1940-1945. Al die informatie komt echter uit diverse bronnen en wordt op meerdere internetplatforms aangeboden, waardoor een geïnteresseerde onderzoeker al snel het overzicht kwijtraakt.
De website ‘Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog’ beoogt al die beschikbare informatie zo goed mogelijk te ordenen en overzichtelijk toegankelijk te maken. Zo bevat de website een groot aantal links naar websites waar naar personen of schepen kan worden gezocht, een uitgebreide bibliografie en een overzicht – met links – van archieven van belang voor onderzoek naar de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog.
De website besteedt ook een specifieke pagina aan de ondergang van het ss Beemsterdijk van de Holland-Amerika Lijn in januari 1941. Daarbij verloren drie oud-kwekelingen – kapitein D.C. Wijers (jvi 1904), eerste stuurman W.L.A. van Voorthuijsen (jvi 1915) en tweede stuurman E.H.W. Fortuin (jvi 1931) – het leven.
De website biedt voorts toegang tot een aantal interviews (audio en video), onder meer met oud-kwekelingen H.A. Boekwijt (jvi 1938) en W.A. Hage (jvi 1937). Zij vertellen niet alleen boeiend over hun oorlogsbelevenissen maar ook over hun Kweekschooltijd aan het eind van de jaren dertig van de vorige eeuw.

Dataset kwekelingen 1792-1943
De Comportementboeken, de lijvige boekwerken waarin met vaak sierlijke letters kwekelingen werden geregistreerd en waarin hun vorderingen werden opgetekend, werden al eerder door het Stadsarchief Amsterdam gedigitaliseerd en zijn – voor zover vrijgegeven – al ruim 10 jaar per pagina online te raadplegen.
Aan die schat aan informatie is recent een welhaast nog grotere schat toegevoegd. Onder leiding van twee medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar prof. dr. Jan Kok en promovendus Björn Quanjer, en met medewerking van zes studenten, is al die informatie – aangevuld met gegevens uit andere bronnen, zoals onder meer de zogenoemde ‘inschrijvingsbrieven’ – nu neergelegd in een ‘dataset’ onder de titel Pupils of the Amsterdam Maritime Institute 1792-1943. Het resultaat van al dit monnikenwerk, een bestand met basisgegevens van liefst 5439 kwekelingen, staat sinds eind 2020 online, zie hier.
In de VOKabulaire van augustus 2021 is de dataset 1792-1943 nader belicht.

Maritiem Portal
Sinds november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. Deze website richt zich op het aanbieden van zo veel mogelijk informatie over de maritieme geschiedenis van Nederland. De kern van het Maritiem Portal zal worden gevormd door de vierdelige Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, waaraan momenteel wordt gewerkt. Het bestaande standaardwerk Maritieme Geschiedenis der Nederlanden, uitgegeven in 1976-1978, is al via het Maritiem Portal te raadplegen.