FOTO VAN DE MAAND FEBRUARI 2023

De tegenwoordig beschikbare software waarmee zwart-witfoto’s zo veel mogelijk van hun originele kleuren kunnen worden voorzien biedt ook mogelijkheden om aan beeldmateriaal uit het VOK-archief een nieuwe dimensie – en letterlijk ‘kleur’ – te geven.

NIET SPIEKEN!
De foto van deze maand, gemaakt in 1913 of 1914, toont een Kweekschoollokaal. Op het oog zwoegen de kwekelingen op een repetitie of een examen, sommigen van hen kijken wat gepijnigd naar de voor hun liggende opgaven. De leraar heeft zich door de camera laten afleiden en schiet even uit zijn toezichthoudende rol. Er wordt ondertussen toch niet gespiekt?!

Begin januari 2023 was er enige mediaophef naar aanleiding van berichten over toenemende fraude bij theorie-examens voor het rijbewijs. De directeur van het CBR sprak in dit verband zelfs van ‘georganiseerde misdaad’, wijzende op kandidaten die zich tijdens het examen met behulp van een verborgen camera en een ‘oortje’ de juiste antwoorden laten voorzeggen. Met deze ‘dienstverlening’ wordt grof geld verdiend. ‘Het is niet te vergelijken met het spieken vroeger op school, het is allemaal heel geavanceerd’ aldus de CBR-directeur.

Ook op de Kweekschool voor de Zeevaart werd natuurlijk gespiekt, ondanks de strenge straffen die hiervoor konden worden opgelegd. Begin jaren zestig was voor de commandant de maat vol, en hij dichtte de navolgende, indringende brief.

Aan de Ouders/Voogden van de kwekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart

Gedurende de opleiding op de Kweekschool voor de Zeevaart komt het voor dat de kwekelingen tijdens een repetitie trachten onregelmatigheden te plegen, waaronder b.v. ‘spieken’. Zij proberen dan gebruik te maken van ‘spiekbriefjes’ of er wordt getracht in het boek te kijken. Ook wel worden van te voren bepaalde zaken op de tafels geschreven die hen gedurende de repetitie van dienst kunnen zijn. Bovendien zijn er nog andere mogelijkheden, als elkaar voorzeggen, afkijken, etc.
Tegen deze euvelen wordt hier al vele jaren strijd gevoerd en worden strenge straffen toegepast, waarbij dit ook in het gedragscijfer tot uitdrukking wordt gebracht.

De bepalingen voor het eindexamen bevatten o.a. het volgende:
‘Wordt bij het vermoeden van fraude een onderzoek ingesteld en blijkt dat de kandidaat iets bij zich heeft dat op het examen betrekking heeft, dan wordt het vermoeden als zekerheid beschouwd en de kandidaat verwijderd’.
Verder:
‘… De vaststelling van de feiten (o.a. het vorenstaande) staat uitsluitend ter beoordeling van de leraren (of één van hen) met het toezicht belast’.
En tenslotte:
‘Elk bedrog en elke poging daartoe heeft voor de schuldige examinandus uitsluiting van het verdere examen en onthouding van het getuigschrift ten gevolge’.

Wij hebben voorgeschreven dat bij repetities alle boeken en schrifturen die niet bij de repetitie gebruikt mogen worden van tafels, uit de kastjes en van de raamkozijnen moeten zijn verwijderd. En als een kwekeling op een onregelmatigheid wordt betrapt terwijl hij dit voorschrift overtreedt, heeft hij al bij voorbaat de schijn tegen zich en komt dat voor straf in aanmerking.
Bij ontdekken van zo’n onregelmatigheid volgen meermalen onverkwikkelijke gesprekken met de delinquenten. Zij trachten ons ervan te overtuigen, dat ze onschuldig zijn en zoeken eventueel nog andere wegen om aan de straf te ontkomen.
Wij zijn toch van plan het bovengenoemde voorschrift te handhaven en nemen aan dat U zich met deze handelwijze kunt verenigen.
In ieder geval is dit schrijven bedoeld om Uw medewerking in te roepen door Uw zoon/pupil er op attent te maken welk risico hij loopt bij overtreding.

Hoogachtend, de Commandant

In die jaren zestig zullen de meeste ouders en voogden de door de commandant gevraagde medewerking nog welwillend hebben verleend. De directeur van het CBR, inmiddels geconfronteerd met verborgen camera’s en ‘oortjes’, zoekt het zestig jaar later in zwaardere middelen dan alleen papier met strenge bewoordingen, hij pleit voor een regeling van examenfraude in het Wetboek van Strafrecht en meer ruimte voor politie en justitie om ‘delinquenten’ aan te pakken …