ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019-2020

Een paar maanden geleden was het bestuur nog redelijk optimistisch over het houden van een ALV in begin 2021. Helaas moest echter worden vastgesteld dat door de ontwikkelingen rond het virus we daar niet meer zo zeker van kunnen zijn. Om dan toch binnen de wettelijk toegestane termijn het verenigingsjaar 2019-2020 ‘legaal’ af te sluiten heeft het bestuur besloten de ALV ‘schriftelijk’ af te handelen.

Daartoe treft u hieronder de pro-forma-agenda met daarop de min of meer verplichte onderwerpen en de toelichting daarop. Onder de agenda treft u een stemformulier waarmee u uw stem (voor, tegen of blanco) met betrekking tot de verschillende agendapunten kunt uitbrengen. Met het uitbrengen van uw stem bevestigt u tevens uw deelname aan deze ALV. De sluitingsdatum voor het uitbrengen van uw stem is 1 februari 2021.

De agenda en het stemformulier treft u ook als bijlage aan bij het begin december te verzenden Jaarboekje 2019-2020. U kunt er daarmee ook voor kiezen om uw stemformulier per mail of per post aan de secretaris toe te sturen. Ook de stukken voor de ALV treft u in dat Jaarboekje aan, zie de verwijzingen in de agenda.

Tenslotte: het bestuur realiseert zich dat dit een redelijk ongewone gang van zaken is en dat een gedachtewisseling over het bestuursbeleid op deze manier moeilijk is. Het bestuur vraagt u echter eventuele andere zaken die u zou willen bespreken te bewaren tot de eerstvolgende ‘normale’ ALV, vooralsnog gepland op 18 december 2021. Uiteraard staat het u altijd vrij om zaken onder de aandacht van het bestuur te brengen. Indien deze van algemeen belang mochten zijn en geen uitstel gedogen, kunt u de reactie van het bestuur verwachten in de VOKabulaire van maart 2021.

 

 PRO-FORMA-AGENDA ALV VERENIGINGSJAAR 2019-2020

1. Overleden leden, voorstanders en donateurs (zie Jaarboekje 2019-2020 blz. 13)

2. Jubilarissen (zie Jaarboekje 2019-2020 blz. 13)

3. Vaststellen notulen ALV 2019 (zie Jaarboekje 2018-2019 blz. 25 e.v.)

4. Jaarverslag van de secretaris (zie Jaarboekje 2019-2020 blz. 16)

5. Jaarverslag van de penningmeester (zie Jaarboekje 2019-2020 blz. 18)

6. Verslag financiële commissie (zie Jaarboekje 2019-2020 blz. 18)

7. Benoeming financiële commissie 2020-2021
Het bestuur stelt voor de zittende commissie voor een jaar te herbenoemen.

8. Begroting 2020-2021 (zie Jaarboekje 2019-2020 blz. 19)

9. Bestuursformatie
Bestuurslid Maarten Zier (jvi 1968) is statutair aftredend, maar stelt zich herkiesbaar en is bereid de functie van secretaris te blijven vervullen, dit tot grote vreugde van het bestuur.
Marco Jacques (jvi 1982) heeft zich aangemeld als kandidaat voor het bestuur. In overeenstemming met de Statuten beveelt het bestuur de ALV aan om Marco in het bestuur te benoemen. (zie Jaarboekje 2019-2020 blz. 15)

STEMFORMULIER ALV 2020
Naam
Jaar van intrede
Eventuele toelichting op uw uitgebrachte stem