VOK-LEDENENQUÊTE

In de afgelopen jaren hebben individuele bestuursleden op- en aanmerkingen ontvangen over de organisatie en inhoud van de jaarlijks te houden reünie. Het is echter nooit gekomen tot een wat meer gestructureerde peiling wat nu werkelijk de wensen zijn van onze leden ten aanzien van onze reünie en de daaraan gekoppelde Algemene Ledenvergadering (ALV). Het is daarom dat het bestuur besloten heeft tot het houden van een enquête onder de ‘gewone’ leden van de vereniging.

Opzet van de enquête
Hieronder treft u een vragenlijst, waarbij de meeste vragen zijn voorzien van een eenvoudige antwoordkeuze. Uw antwoorden kunt u invullen in het onder de vragenlijst opgenomen antwoordformulier, dat na verzending terecht komt bij de secretaris.

Leden die de voorkeur geven aan invulling van een ‘papieren’ formulier zullen dat aantreffen bij de VOKabulaire van augustus 2020. U zal daarbij worden verzocht ook dat formulier – per post of per e-mail – aan de secretaris toe te zenden.

De ingevulde formulieren zijn slechts toegankelijk voor bestuursleden. Het bestuur zal een advies uitbrengen aan de ALV omtrent mogelijke wijzigingen in de gang van zaken rond de reünie. Hierna zullen de formulieren worden vernietigd omdat deze niet anoniem, maar op naam zijn ingevuld.

De sluitingsdatum voor de enquête is 1 oktober 2020.

Vragenlijst

1. Heeft u in de afgelopen 5 jaar 1 of meer reünies bijgewoond? (ja/nee)

2. Wettelijk is het bestuur verplicht om binnen een halfjaar na afloop van het boekjaar (voor de VOK is dat een halfjaar na 31 juli) rekening en verantwoording af te leggen aan de Jaarvergadering. Er is daarom gekozen voor een koppeling van de Jaarvergadering aan de in het midden van december te houden reünie. Vindt u de datum in december voor de reünie geschikt? (ja/nee)

3. Indien niet, zou een alternatieve datum in het voor- of najaar u beter passen? (ja/nee)

4. Kunt u aangeven of uw voorkeur uitgaat naar voorjaar of najaar? (voorjaar/najaar)

5. Bent u een voorstander van de koppeling van de Jaarvergadering aan de reünie zoals nu het geval is? (ja/nee)

6. Als onderdeel van de reünie organiseren wij een voordracht met een onderwerp dat gerelateerd is aan onze maritieme roots.
(a) Is deze voordracht voor u (mede) een reden om de reünie te bezoeken? (ja/nee)
(b) Indien niet, wenst u dan een andere invulling voor dit deel van de reünie? (ja/nee)
(c) Zo ja wat is daarin uw voorstel? (open antwoord)

7. Voorafgaand aan de reünie organiseren wij gezamenlijk met het Vaderlandsch Fonds de herdenking bij ons monument op het voormalige marineterrein. De herdenking van de gevallen oud-kwekelingen zal doorgang blijven vinden zolang er belangstelling voor bestaat. Hecht u waarde aan een plechtigheid bij het monument of is een sfeervolle herdenking ten tijde van de reünie in het gebouw voor u een alternatief? (monument/alternatief binnen)

8. (a) Voldoet het Schoot-Ân aan uw verwachting? (ja/nee)
(b) Indien niet, welke invulling wenst u dan hieraan te geven? (open antwoord)

9. De reünie wordt besloten met de bramstaglopersmaaltijd. De kwaliteit van deze maaltijd heeft niet altijd aan ieders verwachtingen voldaan, met het afgelopen jaar een zeer positieve uitschieter naar de goede zijde.
(a) Vindt u deze raasdonder-maaltijd een goede afsluiting van onze reünie? (ja/nee)
(b) Zo niet, wat prefereert u dan als afsluitende maaltijd? ( Hollandse pot, Indische rijsttafel, Indiase curry, enzovoort) Wat zijn dan hiervoor uw suggesties? (open antwoord)

10. De totale kosten voor het houden van de reünie en ALV worden op dit moment hoofdelijk omgeslagen over de deelnemers, waarbij ook de vereniging een redelijke bijdrage levert door een bedrag ineens, en garant te staan voor de eventuele tekorten. Het zou ook mogelijk zijn de kosten op te brengen via een cafetariamodel waar eenieder een bijdrage betaalt voor het onderdeel waaraan men wenst deel te nemen. Echter moet men niet uit het oog verliezen dat uiteindelijk toch de totale kosten dienen te worden opgehoest. Het zou dan wel eens kunnen zijn dat gedeeltelijke deelname een aanzienlijk hogere bijdrage per onderdeel verlangt. De grootste kosten zijn immers zaalhuur en het inhuren van personeel. Waar gaat uw voorkeur naar uit, hoofdelijke omslag of cafetariamodel? (hoofdelijk/cafetaria)

11. Na het sluiten van het marinecomplex is de huidige locatie van de reünie Hotel Mövenpick in Amsterdam. Deze locatie, gelegen in de nabijheid van onze historische bakermat, is met name in de winter een goed bereikbare en geschikte locatie gebleken. Deelt u deze mening? (ja/nee)

12. Heeft u misschien suggesties voor alternatieve locaties die aan de eisen van het succesvol houden van de reünie met al haar onderdelen voldoet? (open antwoord)

13. Wij vragen voor de organisatie van de reünie een bijdrage in de kosten van € 30 per persoon. Let wel, dit zijn niet de werkelijke kosten die de vereniging verschuldigd is voor het houden van de reünie! Vindt u dit een redelijk bedrag in verhouding tot wat u krijgt als deelnemer van de reünie? (ja/nee)

14. Heeft u wellicht nog suggesties voor een andere opzet van de reünie? (open antwoord)

ANTWOORDFORMULIER VOK-LEDENENQUÊTE
naam
jvi
e-mailadres
vraag 1: ja/nee
vraag 2: ja/nee
vraag 3: ja/nee
vraag 4: voorjaar/najaar
vraag 5: ja/nee
vraag 6a: ja/nee
vraag 6b (alleen i.g.v. nee bij 6a): ja/nee
vraag 6c (alleen i.g.v. ja bij 6b): mijn voorstel
vraag 7: monument/alternatief
vraag 8a: ja/nee
vraag 8b (alleen i.g.v. nee bij 8a): mijn suggesties
vraag 9a: ja/nee
vraag 9b (alleen i.g.v. nee bij 9a): mijn suggesties
vraag 10: hoofdelijk/cafetaria
vraag 11: ja/nee
vraag 12: mijn locatiesuggesties
vraag 13: ja/nee
vraag 14: mijn algemene suggesties