Contributie

Contributie
De minimum contributie is met ingang van het verenigingsjaar 2014-2015 door de Algemene Ledenvergadering op 14 december 2014 vastgesteld op € 22 per jaar. 
 
Contributiefactuur
Aan het begin van een nieuw verenigingsjaar ontvangt u een factuur met het verzoek het verschuldigde bedrag binnen een termijn van twee maanden te voldoen. In de maand oktober volgt eventueel een herinnering, zonodig gevolgd door een aanmaning begin november. Indien per 1 februari van het lopende verenigingsjaar de contributie nog niet is overgemaakt, komt u krachtens de statuten art. 7.1b en HHR art. 10 in aanmerking voor royement.
 
Let op!

Wilt u controleren of u de contributie over het lopende verenigingsjaar heeft betaald?  Mocht u twijfels hebben over de tijdige betaling, de penningmeester kan u hierover duidelijkheid verschaffen!

terug naar VOK-fondsen